Rekrytering styrelseledamot / styrelseordförande

Rekrytering styrelseledamot / styrelse-
ordförande

HEADLIGHT INTERNATIONAL menar att en extern rekrytering av styrelseledamot och styrelseordförande är en verklig chans att öka dynamiken och kvalitén i styrelsearbetet. Över senare år så har tydligare krav på ”corporate governance”, jämställdhets- och mångfaldsfrågor, samt allmänt ökade ambitioner lett till att processen som är kopplad till styrelserekrytering professionaliserats i allt större utsträckning. Vi finner att samma krav på en analytisk och strukturerad sökprocess som för ledande befattningar gör att detta område utgör en allt större andel av våra tjänster.

Styrelserekrytering – vår process

Baserad på Headlight Internationals chefsrekryteringsmetodik så kan vi hjälpa sittande styrelse eller nomineringskommitté att definiera en relevant sökprofil, samt identifiera och attrahera rätt individer till den aktuella styrelsepositionen – oavsett om det gäller en styrelseledamot eller styrelseordförande. Allt oftare ser vi numera en snäv och tydligt definierad profil. I sökprocessen utgår vi inte enbart ifrån den enskildes kompetens och erfarenhetsbas, utan vi lägger också stor vikt vid att kandidaten skall ha personliga och unika förutsättningar för att ytterligare stärka styrelsens sammansättning.

Vår historik

Under ett par decenniers tid har vi samlat på oss erfarenhet från många sektorer och har genomfört styrelserekryteringar inom de flesta ägarformer och branscher:

Noterade bolag

Ägarledda bolag

P/E-ägda bolag

Start-up bolag

Offentliga organisationer

Konsumentprodukter / detaljhandel

Bank / finans / försäkring

Verkstadsindustri

Bygg / fastigheter / energi

Telekom / IT

Media / online

Life Sciences

Professional services

Intresseorganisationer

Kultur / sport / upplevelseindustrin

KOM I KONTAKT MED OSS!

Vi besvarar gärna alla dina frågor och funderingar.